top of page
boczne4.jpg
Kontekst edukacyjny

W pracy z uczniami terapia kognitywna koncentruje się przede wszystkim na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji samodzielnego uczenia się oraz na eliminowaniu deficytów poznawczych ujawniających się w przebiegu większości zaburzeń neurorozwojowych (w tym specyficznych zaburzeń uczenia się) poprzez kształtowanie nowych strategii poznawczych. Terapeuta w pracy z uczniem stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności swojego podopiecznego, w taki sposób aby ten mógł wykorzystać je w pracy nad problemami i zagadnieniami typowo szkolnymi, ale też w sytuacjach dnia codziennego. Jednym z najszybciej ujawniających się efektów terapii kognitywnej jest wzrost samodzielności ucznia w myśleniu, zwiększenie aktywności podczas lekcji, poprawa koncentracji uwagi oraz wzrost ciekawości poznawczej. W dłuższej perspektywie czasowej terapia kognitywna skutkuje utrwaleniem prawidłowych strategii poznawczych umożliwiających efektywne rozwiązywanie różnego typu problemów poznawczych, również tych zupełnie nowych, wcześniej niećwiczonych. Standardowy cykl spotkań terapeutycznych obejmuje średnio, w zależności od głębokości problemu, od jednego do dwóch semestrów cotygodniowych spotkań. Jedno spotkanie trwa zwykle sześćdziesiąt minut i prowadzone jest albo na terenie szkoły (jeśli szkoła zatrudnia terapeutów kognitywnych) albo poza nią (w poradni, gabinecie terapeutycznym, bądź bezpośrednio w domu ucznia). 

Kontekst kliniczny

W pracy z pacjentami terapia kognitywna koncentruje się przede wszystkim na eliminowaniu deficytów poznawczych powstałych w wyniku zmian otępiennych (urazy czaszkowo-mózgowe, choroby neurologiczne, itp.) bądź lżejszych trudności poznawczych przejawianych przez pacjentów w wieku od 3 do 6 r.ż. (metodologia IE BASIC) oraz dzieci od 7 r.ż. i pacjentów dorosłych. Terapeuta stosując techniki mediacyjne tworzy lub odtwarza i następnie wzmacnia strategie i umiejętności poznawcze pacjenta rozbudowując jego kompetencje w zakresie myślenia, rozumowania niższego i wyższego rzędu oraz myślenia krytycznego. Rolą terapeuty w terapii kognitywnej jest również odtwarzanie i poszerzanie kompetencji językowych pacjenta niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. W warunkach klinicznych spotkania terapeutyczne prowadzi się codziennie lub w wybrane dni tygodnia (w zależności od wydolności pacjenta) w okresie hospitalizacji i/lub w trybie ambulatoryjnym w kilkumiesięcznym cyklu cotygodniowych sesji terapeutycznych. Oprócz wersji standardowej dostępna jest również skrócona wersja oddziaływań terapeutycznych, która zajmuje około 25 godzin.

Kontekst biznesowy

W pracy z pracownikami oraz kadrą menadżerską treningi kognitywne koncentrują się przede wszystkim na korygowaniu nieefektywnych schematów poznawczych utrudniających pracę nad różnego typu problemami, poprzez kształtowanie nowych strategii poznawczych oraz kształtuje nastawienie na rozwój. Terapeuta lub dyplomowany coach stosując techniki mediative learning tworzy i wzmacnia poznawcze kompetencje pracownika, w taki sposób aby ten mógł wykorzystać je w pracy nad problemami i wyzwaniami związanymi wprost z jego stanowiskiem pracy i pełnioną rolą zawodową ale też w innych obszarach aktywności zawodowej. Terapia kognitywna pozwala rozwinąć wachlarz zdolności kluczowych dla procesu planowania i realizacji zadań zarówno krótko- jak i długoterminowych, zarówno tych indywidualnych jak i angażujących zespół.  W dłuższej perspektywie czasowej trening kognitywny skutkuje utrwaleniem prawidłowych strategii poznawczych umożliwiających efektywne rozwiązywanie różnego typu problemów poznawczych, również tych zupełnie nowych, wcześniej niećwiczonych. Zwiększa też elastyczność pracownika umożliwiając mu szybkie dostosowywanie się do wymogów zmieniającego się środowiska pracy (w przypadku zmian wymuszonych restrukturyzacją organizacji lub zmianą ścieżki kariery pracownika). 

W warunkach biznesowych treningi kognitywne prowadzi się ramach cyklu kilkunastu cotygodniowych sesji terapeutycznych. 

Jak zostać terapeutą kognitywnym?

Aby uzyskać wiedzę, umiejętności i uprawnienia do praktykowania terapii kognitywnej IE należy ukończyć odpowiedni kurs terapeutyczny. Kurs kończy się uzyskaniem krajowego oraz międzynarodowego certyfikatu. 

 

Kurs IE-I uprawnia do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych metodą terapii kognitywnej IE za pomocą czterech standardowych instrumentów. 

 

Kurs IE-II jest dedykowany doświadczonym terapeutom IE, którzy chcą pogłębić swoje kompetencje terapeutyczne i rozszerzyć swój warsztat pracy o dodatkowe instrumenty. Ukończenie tego kursu możliwe jest jedynie po uprzednim ukończeniu kursu IE-I.

 

Kurs IE-BASIC jest adresowany do terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pacjentami z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończenie tego kursu możliwe jest jedynie po uprzednim ukończeniu kursu IE-I. 

 

Kursy w Polsce prowadzi jedyny uprawniony trener metody

– dr psych. Urszula Sajewicz-Radtke z Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Kursy międzynarodowe organizowane są przez Instytut Feuersteina. 

Aktualny wykaz najbliższych kursów znajdziesz tu: https://pracowniatestow.pl/szkolenia#ie1

My Approach
bottom of page